จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรวัดน้ำในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี, ปากท่อ, สมุทรสงคราม, ราชบุรี, บ้านโป่ง, ท่ามะกา, ประจวบคีรีขันธ์, ปราณบุรี, กุยบุรี, บางสะพาน, สวนผึ้ง, พนมทวน และเลาขวัญ
จำนวนเงินงบประมาณ :
73,982,764.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
73,982,764.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท โปรซี เทคโนโลยี่ จำกัด จำนวน 73,743,298.56 บาท
บริษัท วารินทร์ โพรวินเชียล จำกัด (ไม่ผ่านการพิจารณาผลด้านเทคนิค)
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) จำนวน 73,935,338.40 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท โปรซี เทคโนโลยี่ จำกัด จำนวน 73,665,522.42 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาวชนิดา โพธิ์ศรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/5/2564
วันที่ทำสัญญา :
30 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-22 13:39:33