จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูป SAP การประปาส่วนภูมิภาค
จำนวนเงินงบประมาณ :
9,830,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
9,830,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1 บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด เสนอราคา 9,820,000.-บาท
2 บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด เสนอราคา 9,801,200.-บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด เสนอราคา 9,801,200.-บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-16 08:58:10