จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาโชคชัย
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองโชคชัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย
จำนวนเงินงบประมาณ :
499,690.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
499,690.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท สยามธารากิจ จำกัด
495,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท สยามธารากิจ จำกัด
495,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาจัดจ้างดังกล่าวมีส่วนต่างจากราคาคิดเป็น 0.95 % ซึ่งไม่เกิน 15%
ผู้บันทึก :
นางทรรศนีย์
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาโชคชัย 10/2563
วันที่ทำสัญญา :
25 พ.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-06-11 15:05:01