จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานครสวรรค์
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ นายธวัช สดศรี มาตรชั่วคราว หมู่ที่ 2 ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์)
จำนวนเงินงบประมาณ :
149,033.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
149,033.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ชลกิจ เสนอราคา 230,000.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ชลกิจ ราคาที่ตกลง 230,000.-บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
PaweenaS
เลขที่สัญญา :
กปภ.ส.นว.38/2562
วันที่ทำสัญญา :
10 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-06-08 21:25:46