จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางปะกง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างติดตั้งเครื่องยนต์สูบน้ำ สถานีสูบน้ำดิบบางบ่อ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง
จำนวนเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
480,583.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท เอ็น-เทค มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด และราคาที่เสนอ 480,583.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท เอ็น-เทค มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด และราคาที่ตกลง 480,583.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เนื่องจากมีผู้รับจ้างเสนอราคาเพียงรายเดียว
ผู้บันทึก :
นายอรุณ แสงมณี
เลขที่สัญญา :
กปภ.บปก.31/2563
วันที่ทำสัญญา :
22 พ.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-06-08 13:36:05