จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริษัท ทรัพย์สินมั่นคงรุ่งเรือง จำกัด บริเวณ โครงการทรัพย์สินมั่นคงรุ่งเรือง หมู่ที่ 1 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
จำนวนเงินงบประมาณ :
493,166.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
446,461.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.สองก่อสร้าง/446,400 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.สองก่อสร้าง
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาไม่เกินวงเงินราคากลาง
ผู้บันทึก :
นางสุธารัตน์ พิชัย
เลขที่สัญญา :
อย.16/2563
วันที่ทำสัญญา :
2 มิ.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-06-02 16:39:55