จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสว่างแดนดิน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตประปาในเขตเทศบาลตำบลโคกสี หมู่ที่1 บ้านโคกสี สายโคกสี-ป่าเป้า โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร(งบประมาณเทศบาลตำบลโคกสีอุดหนุน)
จำนวนเงินงบประมาณ :
218,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
219,054.81 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครวิวัฒน์ ก่อสร้าง เลขที่10 หมู่ที่8 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครวิวัฒน์ ก่อสร้าง เลขที่ 10 หมู่ที่ 8 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
เหตุผลที่คัดเลือก :
เนื่องจากมีความพร้อมในด้านบุคลากร ท่ออุปกรณ์ สามารถลงมือทำงานได้ทันที
ผู้บันทึก :
นางนพมัลลี ฮูเป้
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-06-01 11:42:10