จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟสายเลี่ยงเมืองบ้านโป่ง ระหว่าง กม.ที่ 79+430 ถึง กม.ที่ 79+750 จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง
จำนวนเงินงบประมาณ :
496,480.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
496,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.ส.ธนสหกาญจน์ 494,000
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.ส.ธนสหกาญจน์ 494,000
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัติครบถ้วน
ผู้บันทึก :
น.ส.ปวีณา พวงทิพย์
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/127/2563
วันที่ทำสัญญา :
28 พ.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-29 11:09:00