จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ทางหลวงหมายเลข 3233 สาย อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม ระหว่าง กม.1+745 – กม.3+350 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม
จำนวนเงินงบประมาณ :
498,620.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
498,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง 494,000
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง 494,000
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัติครบถ้วน
ผู้บันทึก :
น.ส.ปวีณา พวงทิพย์
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/126/2563
วันที่ทำสัญญา :
26 พ.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-29 11:06:01