จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 229 ตอน บ้านไผ่ - มัญจาคีรี ระหว่าง กม.11+500 - กม.12+325 อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท โดยวิธีคัดเลือก
จำนวนเงินงบประมาณ :
7,400,120.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
7,400,120.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บริษัท เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค จำกัด ราคาที่เสนอ 7,383,000.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(1984) ราคาที่เสนอ 7,399,000.00 บาท
3.หจก.ต.รุ่งเรืองขอนแก่น ราคาที่เสนอ 7,400,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
1.บริษัท เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค จำกัด ราคาที่เสนอ 7,383,000.00 บาท ต่อรองราคาลดลงเป็นเงิน 7,377,650.00 บาท
ดังนั้น ราคาที่ตกลงจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 7,377,650.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-28 09:41:48