จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานเช่าระบบผลิตแบบ Mobile Plant (ชั่วคราว) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินงบประมาณ :
3,064,900.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,988,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
-บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 2,974,600.00 บาท (ลดราคาคงเหลือ 2,969,250.00 บาท)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
-บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาตกลงจัดเช่า 2,969,250.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลางที่กำหนด
ผู้บันทึก :
นางฤทัยรัตน์ จิตรอักษร
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/64/2563
วันที่ทำสัญญา :
5 มิ.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-06-01 15:49:13