จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว, ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าพร้อมประสานท่อภายใน จำนวน 2 บ่อ ณ สถานีจ่ายน้ำสาวะถี ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ)
จำนวนเงินงบประมาณ :
413,020.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
413,020.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ทอมเพาเวอร์ จำกัด
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ทอมเพาเวอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 413,020.00 บาท ต่อรองราคาลดลงเป็นเงิน 410,000.00 บาท ดังนั้น ราคาที่ตกลงจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 410,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/95/2563
วันที่ทำสัญญา :
4 มิ.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-28 09:21:58