จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนัสนิคม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจัดซื้อท่อเฟล็กซ์ยาง ขนาด 600 มม. ใช้กับท่อทางส่งเครื่องสูบน้ำ RVM 01 และ RVM 02 TL สถานีสูบน้ำดิบท่าลาด กปภ.สาขาพนัสนิคม
จำนวนเงินงบประมาณ :
288,900.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
288,900.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท เค.ที.เจนส์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด เสนอราคา 288,900.-บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท เค.ที.เจนส์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด เสนอราคา 288,900.-บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
มีคุณสมบัติครบถ้วน
ผู้บันทึก :
นางสายฝน เฟื่องสวัสดิ์
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-29 15:18:42