จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนัสนิคม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท มายซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หมู่ 9 ตำบลบางนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
230,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
230,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.รรินทร์ธารา เสนอราคา 230000.-บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.รรินทร์ธารา เสนอราคา 230000.-บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
มีคุณสมบัติครบถ้วน
ผู้บันทึก :
นางสายฝน เฟื่องสวัสดิ์
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-29 15:17:23