จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
เช่าระบบผลิตน้ำขนาด 200 ลบ.ม./ชม. พร้อมผลิตน้ำประปาส่งให้ กปภ.สาขาพัทยา(พ)
จำนวนเงินงบประมาณ :
13,687,440.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
14,997,120.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด 13,687,440.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด 12,546,820.- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้ผ่านคุณสมบัติ
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-29 17:07:14