จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางคล้า
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางคล้า
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,912,341.45 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,912,341.45 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.นารายณ์เสริมกิจ การประปา 1,909,000.00 บาท
บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1,912,000.00 บาท
หจก.สยามท่าพระก่อสร้าง 1,912,341.45 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.นารายณ์เสริมกิจ การประปา
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางกชพร ประทุมวัลย์
เลขที่สัญญา :
กปภ.บค.38/2563
วันที่ทำสัญญา :
10 เม.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-23 10:30:49