จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งบทำการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก ปีงบประมาณ 2563 งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์ในระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ
จำนวนเงินงบประมาณ :
185,077.90 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
185,077.90 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ไบนารี่พลัส จำกัด เสนอราคา 185,077.90.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ไบนารี่พลัส จำกัด ราคาที่ตกลงจ้าง 184,000.- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และอนุมัติรับราคา
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-22 16:37:10