จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางปะกง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท ซี.เจ.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2548) จำกัด บริเวณโฉนดเลขที่ 13146 หมู่ที่ 3 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง
จำนวนเงินงบประมาณ :
327,039.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
327,039.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิลันธน์ คอนสตรัคชั่น และราคาที่เสนอ 327,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิลันธน์ คอนสตรัคชั่น และราคาที่ตกลง 327,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เนื่องจากราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลาง
ผู้บันทึก :
นายอรุณ แสงมณี
เลขที่สัญญา :
กปภ.บปก.30/2563
วันที่ทำสัญญา :
14 พ.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-22 13:56:58