จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี
จำนวนเงินงบประมาณ :
445,120.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
445,120.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.รักษ์น้ำ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 444,050.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.รักษ์น้ำ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 438,700.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
บจก.รักษ์น้ำ เอ็นจิเนียริ่ง ยินดีปรับลดราคาจาก 444,050.00 บาท คงเหลือ 438,700.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/88/2563
วันที่ทำสัญญา :
14 พ.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-22 11:25:12