จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสามพราน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาวางท่อประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ น.ส.ธิดารัตน์ รัชรานันท์ บ้านเลขที่ 157 หมู่ที่ 7 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมต
จำนวนเงินงบประมาณ :
287,796.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
262,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจ.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจ.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง
เหตุผลที่คัดเลือก :
วิธิเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก :
นางผ่องฉวี แก้วคชสาร
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-21 19:15:16