จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนัสนิคม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยมและสถานีจ่ายน้ำพานทอง กปภ.สาขาพนัสนิคม
จำนวนเงินงบประมาณ :
650,560.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
650,560.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บริษัท ไนน์ตี้ไนน์ เพาเวอร์ จำกัด เสนอราคา 552,976.-
2.บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 638,282.80
3.บริษัท โกโต วิศวกรรม จำกัด เสนอราคา 644,728.50
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
1.บริษัท ไนน์ตี้ไนน์ เพาเวอร์ จำกัด เสนอราคา 552,976.-
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด มีคุณสมบัติครบถ้วน
ผู้บันทึก :
นางสายฝน เฟื่องสวัสดิ์
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-29 15:22:46