จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างลงข้อความถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทางหนังสือพิมพ์ข่าวสด
จำนวนเงินงบประมาณ :
100,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
100,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ข่าวสด จำกัด และราคาที่เสนอ 100,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ข่าวสด จำกัด และราคาที่ตกลง 100,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เนื่องจากไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-21 15:33:22