จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม.บริเวณ ม.ซิตี้โฮม ม.4 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
จำนวนเงินงบประมาณ :
135,676.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
135,676.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.สุกัญญาโพรวายด์/135,676 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.สุกัญญาโพรวายด์
เหตุผลที่คัดเลือก :
ไม่เกินวงเงินราคากลาง
ผู้บันทึก :
นางสุธารัตน์ พิชัย
เลขที่สัญญา :
307/63
วันที่ทำสัญญา :
21 พ.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-21 14:12:48