จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมางานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร ประจำปี 2563 จำนวน 6 ชุด รวม 12 รายการ
จำนวนเงินงบประมาณ :
418,166.70 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
418,166.70 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บริษัท ดิเอ็นจิเนียริ่ง เฮ้าส์ จำกัด ราคา 418,166.70 บาท
2.บริษัท พีเคเค ซีนิธ จำกัด ราคา 427,251 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพร เอ็นจิเนียริ่ง ราคา 422,008 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ดิเอ็นจิเนียริ่ง เฮ้าส์ จำกัด ราคา 418,166.70 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ผู้บันทึก :
นางสาววรุณยุพา โชติชัย
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-21 15:57:35