จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ) งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์และระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขาโพนพิสัย
จำนวนเงินงบประมาณ :
172,270.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
172,270.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท โฟลว์มิเตอร์ไทย 172,270.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท โฟลว์มิเตอร์ไทย 170,000.- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เสนอราคาและ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคาที่เสนอ
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-20 15:55:30