จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้างงานติดตั้งปรับปรุง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขามหาสารคาม โดยวิธีคัดเลือก
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,311,820.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,262,600.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บริษัท โฟลว์มิเตอร์ไทย จำกัด ราคาที่เสนอ 1,260,000.00 บาท
2.บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 1,262,600.00 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย 1,311,820.00 บาท

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
1.บริษัท โฟลว์มิเตอร์ไทย จำกัด ราคาที่เสนอ 1,260,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-20 13:36:05