จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรด้วยเครื่องอ่านมาตร พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้กับ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 12 แห่ง :- กปภ.สาขาลำปาง, เกาะคา, เถิน, บ้านโฮ่ง, แม่ฮ่องสอน, แม่สะเรียง, ฮอด, จอมทอง, เด่นชัย, แม่ขะจาน, ฝาง และ แม่แตง ระยะเวลา 3 เดือน
จำนวนเงินงบประมาณ :
2,730,972.50 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,730,972.50 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.วารินทร์ โพรวินเชียล เสนอราคา 8.25 บาท/ราย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือรวมเป็นเงิน
2,730,972.50 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.วารินทร์ โพรวินเชียล เสนอราคา 8.25 บาท/ราย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือรวมเป็นเงิน
2,730,972.50 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุดและราคาจ้างต่อหน่วยเดิมตามสัญญาจ้างเดิม
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-22 16:41:53