จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรด้วยเครื่องอ่านมาตร พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้กับ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 11 แห่ง :- กปภ.สาขาเชียงราย, แม่สาย, พะเยา, พาน, เทิง, เวียงเชียงของ, จุน, แพร่, ร้องกวาง, น่าน และท่าวังผา ระยะเวลา 3 เดือน
จำนวนเงินงบประมาณ :
3,513,869.84 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,513,869.84 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก. ฤทธิเดช เพาเวอร์ เสนอราคา 7.77 บาท/ราย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือรวมเป็นเงิน
๓,๕๑๓,๘๖๙.๘๔ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก. ฤทธิเดช เพาเวอร์ เสนอราคา 7.77 บาท/ราย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือรวมเป็นเงิน
๓,๕๑๓,๘๖๙.๘๔ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุดและราคาจ้างต่อหน่วยเดิมตามสัญญาจ้างเดิม
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-22 16:39:23