จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชุมพร
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
โครงการจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½” ให้กับ น.ส.พัชราภรณ์ คูพัฒนาพิบูลย์ บ้านเลขที่ 266/4 ม.1 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร
จำนวนเงินงบประมาณ :
312,660.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
311,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจ.ทรีกนกเทรดดิ้ง 311,000
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจ.ทรีกนกเทรดดิ้ง 311,000
เหตุผลที่คัดเลือก :
-
ผู้บันทึก :
นางสาวพรนิภา วงศ์นาญาติ
เลขที่สัญญา :
39/2563
วันที่ทำสัญญา :
20 พ.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-20 08:49:35