จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอุบลราชธานี
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อระบบส่งน้ำภายในพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี
จำนวนเงินงบประมาณ :
2,084,900.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,084,900.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย เสนอราคา 1,247,620.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิทธิ อุบล เสนอราคา 1,560,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจศิริวุฒิ เสนอราคา 1,900,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย เสนอราคา 1,247,620.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศและราคาต่ำที่สุด
ผู้บันทึก :
นางสาวพัชรี วรนาม
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-06-02 14:35:18