จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาแม่สาย อำเภอแม่สาย-แม่จัน-เชียงแสน จังหวัดเชียงราย (ระยะเร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย
จำนวนเงินงบประมาณ :
26,752,140.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
26,750,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
๑. หจก. ประสงค์ทวีทรัพย์ เสนอราคา ๒๖,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท หจก. ประสงค์ทวีทรัพย์ ยินดีลดราคาคงเหลือ ๒๖,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. หจก. ลำปาง เอส.เค เสนอราคา ๒๖,๗๕๒,๑๔๐.๐๐ บาท
๓. หจก. สุธา กรุ๊ป เสนอราคา ๒๖,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ทวีทรัพย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
เหตุผลที่คัดเลือก :
ผ่านคุณสมบัติและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.9/48/2563
วันที่ทำสัญญา :
29 พ.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-15 16:25:58