จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาน้ำพอง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
โครงการขยายเขตน้ำประปาภูมิภาค บ้านกุดกว้าง ม.8 ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง
จำนวนเงินงบประมาณ :
300,500.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
300,500.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัทขุนพลพัฒนาการจำกัด ราคาที่เสนอ 300,500.-
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัทขุนพลพัฒนาการจำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ผู้บันทึก :
นางรุ่งอรุณ เหลาลาภะ
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-15 16:04:19