จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2563 บริเวณสามแยก ทล.212-บ้านหนองขาม อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ
จำนวนเงินงบประมาณ :
243,960.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
243,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก. บี.เอ็ม.สุวรรณชัย 242,890 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก. บี.เอ็ม.สุวรรณชัย 241,830 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคาที่เสนอ
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-15 15:46:57