จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมา งานซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๖ สถานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,158,810.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,158,810.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บริษัท อินเตอร์ อินสตรูเม้นท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,152,818.00
2.บริษัท พีเอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จํากัด ราคาที่เสนอ 1,134,200.00
3.บริษัท ดิ เอ็นจิเนียริ่ง เฮ้าส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,058,230.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท อินเตอร์ อินสตรูเม้นท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,152,818.00 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาววรุณยุพา โชติชัย
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-29 10:22:27