จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้ง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาหนองบัวแดง
จำนวนเงินงบประมาณ :
2,809,820.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,809,820.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 2,719,820.00 บาท
2.บริษัท โฟลว์มิเตอร์ไทย จำกัด ราคาที่เสนอ 2,809,820.00 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 2,809,820.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
1.บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 2,719,820.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติและปฏิติบัติถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารซื้อหรือจ้าง โดยวิธีคัดเลือก และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/94/2563
วันที่ทำสัญญา :
4 มิ.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-15 15:32:32