จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
จำนวนเงินงบประมาณ :
283,550.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
283,550.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
๑. กล้องจุลทรรศน์ชนิด ๓ กระบอกตา จำนวน ๑ เครื่อง บจก. รัชมอร์ พรีซิชั่น ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท / บจก. ไซแอนติฟิค แอนด์ ค็อนซัลท์ ๒๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. เครื่องวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือ และความเป็นกรด - ด่าง ชนิดตัวเลข จำนวน ๑ เครื่อง บจก. ไซแอนติฟิค แอนด์ ค็อนซัลท์ ๒๐,๕๐๐.๐๐ บาท / บจก. เอ็น เค อินเตอร์แอคทีฟ ๒๑,๔๐๐.๐๐ บาท
๓. เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ จำนวน ๑ เครื่อง บจก. ไซแอนติฟิค แอนด์ ค็อนซัลท์ ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท / บจก. เอ็น เค อินเตอร์แอคทีฟ ๑๕,๙๔๓.๐๐ บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
๑. กล้องจุลทรรศน์ชนิด ๓ กระบอกตา จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รัชมอร์ พรีซิชั่น จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. เครื่องวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือ และความเป็นกรด - ด่าง ชนิดตัวเลข จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไซแอนติฟิค แอนด์ ค็อนซัลท์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓. เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไซแอนติฟิค แอนด์ ค็อนซัลท์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
เหตุผลที่คัดเลือก :
ผ่านคุณสมบัติและราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.9/52/2563
วันที่ทำสัญญา :
8 มิ.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-14 16:19:37