จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อส่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บริเวณสถานีผลิตน้ำไพรสะเดา – สถานีจ่ายน้ำเขาย้อย ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ
จำนวนเงินงบประมาณ :
5,350,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
5,350,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ธนศานติก่อสร้าง 5,345,000
หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง 5,340,000
บจก.เพาว์เวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง 5,328,600
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.เพาว์เวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง 5,328,600
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด คุณสมบัติครบถ้วน
ผู้บันทึก :
นางสาวปวีณา พวงทิพย์
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/106/2563
วันที่ทำสัญญา :
8 พ.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-14 13:37:13