จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างออกแบบและจัดทำรายงานประจำปี ๒๕๖๒ (Annual Report ๒๐๑๙) และรายงานความยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๒ (Sustainability Report ๒๐๑๙) การประปาส่วนภูมิภาค
จำนวนเงินงบประมาณ :
395,900.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
395,900.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท สไตล์ครีเอทีฟเฮ้าส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 395,900 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท สไตล์ครีเอทีฟเฮ้าส์ จำกัด ราคาที่ตกลงจ้าง 395,900 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-14 11:21:03