จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บริษัท เคซีแกรนด์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด บริเวณ หมู่ที่ 8 ต.ข้าวเม่า อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
จำนวนเงินงบประมาณ :
436,037.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
399,926.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.สองก่อสร้าง/399,900 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.สองก่อสร้าง
เหตุผลที่คัดเลือก :
ไม่เกินวงเงินราคากลาง
ผู้บันทึก :
นางสุธารัตน์ พิชัย
เลขที่สัญญา :
อย.15/2563
วันที่ทำสัญญา :
7 พ.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-14 10:23:24