จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนัสนิคม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ CVM 04 TP สถานีผลิตน้ำท่าโพธิ์ กปภ.สาขาพนัสนิคม
จำนวนเงินงบประมาณ :
109,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
109,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ซี เอ็น เอส เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 109,000.-บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ซี เอ็น เอส เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 109,000.-บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
มีคุณสมบัติครบถ้วน
ผู้บันทึก :
นางสายฝน เฟื่องสวัสดิ์
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-21 14:52:21