จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแพร่
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมบำรุงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ระบบเครื่องจักรกลระบบไฟฟ้า งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) กปภ.สาขาแพร่
จำนวนเงินงบประมาณ :
908,400.04 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
908,400.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บจก.ถาวรพูนทรัพย์ อิเล็คทริค ราคาที่เสนอ 545,000.00 บาท
2. บจก.เอส.ดี.ซี.มอเตอร์ & เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 617,390.00 บาท
3.บจก.แม็ค มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ราคาที่เสนอ 658,050.00 บาท
4.บจก.คอนโทรล โฟล ราคาที่เสนอ 709,003.40 บาท
5.หจก.เอ็นอาร์พี ทรัพย์เจริญ ราคาที่เสนอ 777,000.00 บาท
6.บจก.เอ็มทีเอส เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 820,058.70 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.ถาวรพูนทรัพย์ อิเล็คทริค
เหตุผลที่คัดเลือก :
ผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
วัชรีรัตน์ แสงจันทร์
เลขที่สัญญา :
กปภ.พร.7/2563
วันที่ทำสัญญา :
2 มิ.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-29 16:51:44