จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ขนาด 300 มม. ชนิด Electromagnetic รับ - ส่งน้ำ ระหว่าง กปภ.สาขาบ้านนา กับ กปภ.สาขานครนายก
จำนวนเงินงบประมาณ :
535,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
528,047.04 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บริษัท เอสเคมั่นคง จำกัด 322,000.00
2.บริษัท ส.รุ่งกิจ 65 จำกัด 332,500.00
3.บริษัท พีพี มิเตอร์ เทคโนโลยี จำกัด 403,390.00
4.บริษัท ไทยมิเตอร์ จำกัด 422,437.63
5.บริษัท ที.จี.คอนโทรล จำกัด 436,297.74
6.บริษัท ไทบ้าน พัฒนา จำกัด 500,000.00
7.บริษัท โทเทิ่ล อินสตรูเมนท์ โซลูชั่น จำกัด 511,122.41
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท เอสเคมั่นคง จำกัด 322,000.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-22 14:02:00