จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา – (ทับปุด) อำเภอเมืองพังงา – ทับปุด จังหวัดพังงา (ครั้งที่ 2)
จำนวนเงินงบประมาณ :
216,326,287.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
216,321,900.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวินัยก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 168,600,000.- บาท
2.บริษัท ไทยเจริญฉวาง จำกัด ราคาที่เสนอ 168,758,000.- บาท
3.กิจการร่วมค้า สหไฮโดร พังงา ราคาที่เสนอ 177,000,000.- บาท
4.บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 190,362,516.78 บาท
5.บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด ราคาที่เสนอ 216,321,900.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท สุวินัยก่อสร้าง จำกัด ราคาที่ตกลงจ้าง 168,599,900.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณและราคากลาง
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-25 18:08:34