จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพิบูลมังสาหาร
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนตามผังเมืองสาย ข๗ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมภาคสาขาพิบูลมังสาหาร
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,388,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,388,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย เสนอราคา 837,810.00 บาท
2.บริษัท รักเอยการโยธา จำกัด เสนอราคา 880,800.00 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิวันซัพพลาย เสนอราคา 1,040,000.00 บาท
4.บริษัท เอ็น-เทค มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 1,150,000.00 บาท
5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจศิริวุฒิ เสนอราคา 1,180,000.00 บาท
6.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณเซฟตี้อินเตอร์เทรด เสนอราคา 1,322,222.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย เสนอราคา 837,810.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศ
ผู้บันทึก :
นางจิรนันท์ สวัสดิ์ตระกูล
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-22 14:49:28