จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำนาบอน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง(น.นาบอน)
จำนวนเงินงบประมาณ :
43,798,310.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
43,798,310.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
-ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิติพันธ์ การโยธา เสนอราคา 43,790,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
-ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิติพันธ์ การโยธา เสนอราคา 43,790,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลางที่กำหนด
ผู้บันทึก :
นางฤทัยรัตน์ จิตรอักษร
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/59/2563
วันที่ทำสัญญา :
27 พ.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-22 14:19:49