จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 400 ลบ.ม./ชม. สถานีสูบน้ำแรงต่ำกุยบุรี กปภ.สาขากุยบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
631,300.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
631,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก. บี เอส บี วอเตอร์เทค ราคาที่เสนอ 403,390 บาท
บจก.เอ.พี.เกิดบุญ เทรคดิ้ง ราคาที่เสนอ 475,000 บาท
บจก. สหคิม มอเตอร์ ราคาที่เสนอ 500,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก. บี เอส บี วอเตอร์เทค ราคาที่เสนอ 403,390 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาวชนิดา โพธิ์ศรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/140/2563
วันที่ทำสัญญา :
17 มิ.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-29 09:24:55