จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
ซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง สูบน้ำได้ 500 ลบ.ม./ชม. ส่งน้ำได้สูง 40 ม. (เฉพาะเครื่อง) จำนวน 2 เครื่่อง
จำนวนเงินงบประมาณ :
948,020.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
948,020.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.ยูเอชเอ็ม ราคาที่เสนอ 587,537.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.ยูเอชเอ็ม ราคาที่ตกลง 587,537.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-06-01 13:31:54