จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 212 บริเวณสถานีสูบน้ำบ้านแดนเมือง ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย โดยวิธีคัดเลือก
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,715,965.49 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,715,900.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.หจก.124 คอนสตรัคชั่น 1,715,210 บาท
2.บจก.เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค 1,715,900 บาท
3.หจก.บี.เอ็ม สุวรรณะชัย 1,712,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.บี.เอ็ม สุวรรณะชัย 1,712,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/139/2563
วันที่ทำสัญญา :
21 พ.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-14 14:35:06