จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับบริษัท โปลิโฟมราชบุรี จำกัด หมู่ที่ 2 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,774,500.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,600,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.บีเทรดดิ้ง1,345,222
บจก.สิริวิวรรธน์ 1,436,000
บจก.ไทยบ้านพัฒนา 1,450,000
บจก.ดราม่า นัมเบอร์วัน เอนเตอร์เทน (ไทยแลนด์) 1,589,999
หจก.เจริญยิ่งยง 1,230,000
หจก.ธนนท์การค้า 1,320,000
บจก.จิรธรรมรุ่งเรือง 1,265,988
บจก.ส.ธนสหกาญจน์ 1,384,000
บจก.อาร์โอยูเอ็นจิเนียริ่ง 1,380,646.46
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ 1,219,800
บยจก.แหวนพัฒนา 1,440,000
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ 1,219,800
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัติครบถ้วนราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
น.ส.ปวีณา พวงทิพย์
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/125/2563
วันที่ทำสัญญา :
26 พ.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-29 11:21:23