จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 15 คัน ระยะเวลาเช่า 30 วัน
จำนวนเงินงบประมาณ :
305,913.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
305,913.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้เพอร์ฟอร์มาน จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 305,913.00บาท (รวมภาษีฯ)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้เพอร์ฟอร์มาน จำกัด (มหาชน) ราคาที่ตกลง 305,913.00บาท (รวมภาษีฯ)
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาเสนอมานั้นเป็นราคาที่เหมาะสม และไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-30 09:52:15